Averia – the average font

ძალიან კარგი იდეა:

აიღეს უამრავი შრიფტი, გააერთიანეს მათი სტილები/იერსახე და შედეგად მიიღეს საშუალო შრიფტი: ავერია / Averia

     

მე ძალინ მიყვარს უცნაური შრიფტები და ხშირად ვიყენებ ხოლმე პრეზენტაციებში.

Advertisements