>TBC Game – მეორე ნაწილი

>მაშ ასე, გრძელდება თიბისის განძის მაძიებელთა თამაში და ლაშარელა ისევ დაუზარებლად შრომობს – გთავაზობთ მის მიერ გადაღებულ ვიდეოს:

დააკვირდით 6:48 წთ-ზე მინიშნებებს 😉

Advertisements

>TBC Game – $10 000

>თიბისი ბანკმა ძალიან საინტერესო თამაში წამოიწყო – “იპოვნე 10 000”

თამაშის წესები და დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ აქ: facebook.com/tbcgame

იმ ხალხის საყურადღებოდ, ვინც ვერ მოასწრო დღეს, პარასკევს, 18 მარტს, დილის 10 საათზე თიბისის ოფისთან მისვლა და 10 000 დოლარის მოსაძებნი რუკის აღება – ა ბატონო, ინებეთ!

ვისაც აინტერესებს მონაწილეობის მიღება – გადახედეთ ლაშარელას პოსტს.

1. რუკა

2. წერილი ორგანიზატორებისგან

3. გასაშიფრი წერილი

P.S. შერლოკ ჰოლმსის “მოცეკვავე კაცუნები” ხომ გახსოვთ ყველას? 🙂

>თიბისი ბანკი და ბლოგერები

>

ეს არის კანაბისის შესანიშნავი პოსტის ასლი, რომელსაც მოგვიანებით დავაკომენტებ.
მოკლედ, რამოდენიმე თვის წინ, (ნოემბერში თუ არ ვცდები) TBC ბანკმა ჩაატარა კონკურსი ბლოგერებს შორის, საუკეთესო პოსტის ავტორები დაჯილდოვდნენ ფასიანი პრიზებით, ხოლო რამოდენიმე ათეულ შერჩეულ ავტორს TBC და “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა” დაჰპირდა ამ პოსტების მიხედვით წიგნის გამოცემას . მე კონკურსის ჩატარების სამართლიანობაზე ( ლაიქებით კონკურსი lol)  ან მის სხვა ასპექტზე არ შევჩერდები, მთავარი ისაა რომ დღეს კონკურში შერჩეულმა მონაწილეებმა e-mail-ით მიიღეს კონტრაქტი, მათსა და თიბისი ბანკს შორის.
კონტრაქტი რბილად რომ ვთქვათ სადღაც შუაშია არაადეკვატურს და კაბალურს შორის.
(მათთვის ვინც TLDR ტალღაზეა – “არ მოაწეროთ ამ კონტრაქტს ხელი”. )
ეს იურიდიული შედევრი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ :
თბილისი 2010 წლის 4 იანვარი
ერთი მხრივ, სახელი, გვარი (შემდგომში `უფლებათა მფლობელი”) და მეორე მხრივ, სს `თიბისი ბანკი~ (შემდგომში `უფლებათა მიმღები~), წარმოდგენილი მისი გენერა…ლური დირექტორის, ვახტანგ ბუცხრიკიძის მიერ, ვდებთ ამ ხელშეკრულებას და ვთანხმდებით შემდეგზე:
ხელშეკრულების საგანი
უფლებათა მფლობელი უსასყიდლოდ გადასცემს, ხოლო უფლებათა მიღები უსასყიდლოდ იღებს უფლებათა მფლობელის მიერ ბლოგზეwww.blog.ge (შემდგომში “ბლოგზე”) გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (შემდგომში “ბლოგპოსტების”) გამოყენების (რეპროდუცირების) უფლებას.
ბლოგპოსტებთან დაკავშირებული ყველა უფლების (მათ შორის რეპროდუცირების უფლების) გადაცემა ხორციელდება მრავალჯერადი გამოყენების მიზნით, რაც ნიშნავს იმას, რომ უფლებათა მიმღებს უფლება ექნება:
გამოიყენოს ბლოგპოსტები, როგორც კომერციული, ისე არაკომერციული დანიშნულებით;
განახორციელოს ბლოგპოსტების რეპროდუცირება განუსაზღვრელი (შეუზღუდავი) რაოდენობით და ტირაჟით, როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული და სხვა საშუალებებით;
გამოაქვეყნოს ბლოგპოსტები, როგორც ცალკე, ისე კრებულებში და ნებისმიერი სხვა სახის გამოცემაში თუ პუბლიკაციაში;
ნებისმიერ მესამე პირს გადასცეს ამ ხელშეკრულებით მისთვის გადაცემული რომელიმე, რამდენიმე ან/და ყველა უფლება.
ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით უფლებათა მფლობელი ადასტურებს, რომ:
ბლოგი და ბლოგპოსტები შექმნილია მხოლოდ მის მიერ (სხვა ნებისმიერი პირის მონაწილეობის ან/და დახმარების გარეშე);
ყველა უფლება (მათ შორის საავტორო) ბლოგსა და ბლოგპოსტებზე ეკუთვნის მას;
ბლოგპოსტებთან დაკავშირებით არ აქვს დადებული ამ ხელშეკრულების იდენტური ან ანალოგიური ხელშეკრულება.
მხარეთა ვალდებულებები
უფლებათა მფლობელი ვალდებულია:
არაუგვიანეს 2010 წლის 14 იანვრისა მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან: blogger@yahoo.com უფლებათა მიმღების ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: skokosadze@tbcbank.com.ge გააგზავნოს ბლოგპოსტები და შესაბამისი ბმულები (ლინქები);
არავისთან დადოს ამ ხელშეკრულების იდენტური ან ანალოგიური ხელშეკრულება;
უფლებათა მიმღების მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) კალენდარული დღისა უზრუნველყოს ხელმოწერა და უფლებათა მიმღებისთვის დაუყოვნებლივ გადაცემა ნებისმიერი საბუთისა (განცხადების, შეთანხმების და სხვა), რომელიც საჭირო იქნება უფლებათა მიმღებისთვის ამ ხელშეკრულებით მინიჭებული რომელიმე რამდენიმე ან ყველა უფლების სრულფასოვანი განხორციელებისთვის.
მხარეთა პასუხისმგებლობა
ამ ხელშეკრულებით პირობების დარღვევისთვის მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.
ამ ხელშეკრულების 2.1 პუნქტით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში უფლებათა მფლობელი ვალდებული იქნება გადაუხადოს უფლებათა მიმღებს პირგასამტეხლო 10 (ათი) ლარის ოდენობით თითოეული ვალდებულების შესრულების ვადისთვის გადაცილებული ყოველი დღისთვის.
იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ ამ ხელშეკრულების 1.3 პუნქტში მოცემული რომელიმე, რამდენიმე ან ყველა განცხადება არის მცდარი (სინამდვილესთან შეუსაბამო) უფლებათა მფლობელი ვალდებული იქნება უნაზღაუროს უფლებათა მიმღებს ამით გამოწვეული ნებისმიერი სახის ზიანი.
უფლებათა მიმღებს, როგორც კომერციულ ბანკს უფლება აქვს, უფლებათა მფლობელის ვალდებულებების შესრულების მიზნით ასეთი ვალდებულების წარმოშობის შემდეგ ნებისმიერ დროს, უფლებათა მფლობელის შემდგომი თანხმობის გარეშე უაქცეპტო წესით ჩამოწეროს თანხები უფლებათა მფლობელის ნებისმიერი ანგარიშიდან.
სხვა პირობები
ეს ხელშეკრულება ძალაში შევა მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და იმოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით.
ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით.
უფლების მიმღებს უფლება აქვს, წერილობითი ან ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნით შესთავაზოს უფლების მფლობელს ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა. იმ შემთხვევაში, თუ უფლების მიმღების შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში უფლების მფლობელი წერილობით არ განაცხადებს უარს ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე, უფლების მიმღების შეთავაზება ჩაითვლება მიღებულად უფლების მფლობელის მიერ, ეს ხელშეკრულება კი შეცვლილად, შეთავაზებული პირობების შესაბამისად.
ამ ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის ბათილად ან ძალადაკარგულად ცნობა არ იმოქმედებს მთლიანად ხელშეკრულების ან მისი სხვა ნაწილების ნამდვილობაზე.
წერილობითი შეტყობინება ან/და საფოსტო გზავნილი ადრესატს უნდა გადაეცეს დაზღვეული ფოსტის ან კურიერის მეშვეობით გამგზავნისთვის ცნობილ ბოლო მისამართზე. უფლებათა მიმღებს უფლება აქვს შეტყობინებისთვის გამოიყენოს კომუნიკაციის სხვა ნებისმერი საშუალება (მათ შორის ელექტრონული, ციფრული ან/და სხვა).
ამ ხელშეკრულებაზე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობის მოქმედება.
მხარეთა შორის წამოჭრილ დავებს განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო. უფლებათა მიმღებს უფლება აქვს მოითხოვოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიქცევა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის 11 ნაწილის შესაბამისად. უფლებათა მიმღებს უფლება აქვს დავა განსახილველად გადასცეს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟს “დავების განმხილველი ცენტრი” (Dღჩ), რომელიც დავას განიხილავს მისი დებულების შესაბამისად, რაზეც უფლებათა მფლობელი თანხმობას აცხადებს ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით.
ესეს ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი რჩება უფლებათა მფლობელს, ხოლო ერთი გადაეცემა უფლებათა მიმღებს.
ინფორმაცია მხარეთა შესახებ
უფლებათა მფლობელი
უფლებათა მიმღები
სახელი, გვარი
სს “თიბისი ბანკი”
პირადი ნომერი:
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204854595
მის.: თბილისი,
მის.: თბილისი, კ. მარჯანიშვილის ქ. #7
ტელეფონი:
————————
დააკვირდით აბზაცსს
უფლებათა მფლობელი უსასყიდლოდ გადასცემს, ხოლო უფლებათა მიღები უსასყიდლოდ იღებს უფლებათა მფლობელის მიერ ბლოგზეwww.blog.ge (შემდგომში “ბლოგზე”) გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (შემდგომში “ბლოგპოსტების”) გამოყენების (რეპროდუცირების) უფლებას.
ე.ი ბლოგერი, თვისი ნებით გადასცემს ტიბისი ბანკს, მის ბლოგზე გამოქვეყნებულ ნებისმიერი პოსტის რეპროდუქციის უფლებას, არ აქვს მნიშვნელობა, შარშანდელი პოსტი იქნება თუ მომავალი წლის, ხელმოწერის მომენტიდან ტიბისი თქვენი ყველა პოსტის და ინტელექტუალური საკუთრების ერთპიროვნული განმკარგავი ხდება.
ეს მხოლოდ დასაწყისი გამოდგა :დ
ბლოგპოსტებთან დაკავშირებული ყველა უფლების (მათ შორის რეპროდუცირების უფლების) გადაცემა ხორციელდება მრავალჯერადი გამოყენების მიზნით, რაც ნიშნავს იმას, რომ უფლებათა მიმღებს უფლება ექნება:
გამოიყენოს ბლოგპოსტები, როგორც კომერციული, ისე არაკომერციული დანიშნულებით;
განახორციელოს ბლოგპოსტების რეპროდუცირება განუსაზღვრელი (შეუზღუდავი) რაოდენობით და ტირაჟით, როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული და სხვა საშუალებებით;
გამოაქვეყნოს ბლოგპოსტები, როგორც ცალკე, ისე კრებულებში და ნებისმიერი სხვა სახის გამოცემაში თუ პუბლიკაციაში;
ნებისმიერ მესამე პირს გადასცეს ამ ხელშეკრულებით მისთვის გადაცემული რომელიმე, რამდენიმე ან/და ყველა უფლება.
ნებისმიერ დროს, თიბისი ბანკს შეუძლია, ნებისმიერ სხვა კომპანიას (სარეკლამოს მაგალითად) მიჰყიდოს თქვენ ბლოგზე გამოქვეყნებული პოსტში გამოყენებული, სლოგანი, ქეჩფრაზა, ან მთლიანად პოსტი და განახორციელოს განუსაზღვრელად ამ ყველაფრის გამოყენება.
გავაგრძელეთ, ნაწილი მესამე :დ
ამ ხელშეკრულების 2.1 პუნქტით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში უფლებათა მფლობელი ვალდებული იქნება გადაუხადოს უფლებათა მიმღებს პირგასამტეხლო 10 (ათი) ლარის ოდენობით თითოეული ვალდებულების შესრულების ვადისთვის გადაცილებული ყოველი დღისთვის.
უფლებათა მიმღებს, როგორც კომერციულ ბანკს უფლება აქვს, უფლებათა მფლობელის ვალდებულებების შესრულების მიზნით ასეთი ვალდებულების წარმოშობის შემდეგ ნებისმიერ დროს, უფლებათამფლობელის შემდგომი თანხმობის გარეშე უაქცეპტო წესით ჩამოწეროს თანხები უფლებათა მფლობელის ნებისმიერი ანგარიშიდან.
მემგონი ამას კომენტარი არ ჭირდება.. :D
მეოთხე –
ეს ხელშეკრულება ძალაში შევა მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერისთანავე და იმოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით.
ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით.
ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით. ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით. კიდევ ერთხელ, ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით.ანუ ცალმხრივად კი არა, წერილობითი შეთანხმებით, ფაქტიურად ბლოგერის მხრიდან ხელშეკრულების გაწყვეტა გამორიცხულია მატერიალური ან ინტელექტუალური ზარალის მიღების გარეშე
და ამ ყველაფრის პიკი
იმ შემთხვევაში, თუ უფლების მიმღების შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში უფლების მფლობელი წერილობით არ განაცხადებს უარს ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე, უფლების მიმღების შეთავაზება ჩაითვლება მიღებულად უფლების მფლობელის მიერ, ეს ხელშეკრულება კი შეცვლილად, შეთავაზებული პირობების შესაბამისად.
გაითვალისწინეთ, თუ ახალ წლებზე შვებულებაში იმყოფებით მაგალითად მადაგასკარზე და არანაირი სურვილი არ გაქვთ შეამოწმოთ იმეილი, თქვენ ამ კაბალურ პირობებს ავტომატურად ეთანხმებით. Good job squad!
ორში ერთი, ან თიბისის იურიდიულ განყოფილებაში არაკომპეტენტური ბაბუინების ბატალიონი მუშაობს, ან უბრალოდ ბლოგერები ჰგონიათ პითეკანტროპები რომლებსაც რაზეც უნდა იმაზე მოაწერინებენ ხელს და როგორც უნდა ისე გამოიყენებენ. მე უფრო მეორესკენ ვიხრები.
Best Regards
Cannabis.